ترمیم دندان ۱ سطحی

در این نوع ترمیم، تعمیرات انجام می‌شود که تنها سطح بیرونی دندان را درگیر می‌کند. این نوع ترمیم برای مواردی که آسیب به سطح بیرونی دندان وجود دارد، مناسب است.

ترمیم دندان ۲ سطحی

در این نوع ترمیم، هم سطح بیرونی و هم سطح میانی دندان تعمیر می‌شود. این نوع ترمیم معمولاً برای مواردی که آسیب به دو سطح دندان وجود دارد، استفاده می‌شود.

ترمیم دندان ۳ سطحی

در این نوع ترمیم، سطح بیرونی، میانی و داخلی دندان تعمیر می‌شود. این نوع ترمیم برای مواردی که آسیب به سه سطح دندان وجود دارد، اجرا می‌شود.